Rólunk
 
  Adatok
www.sensitv.hu Az egyesület célja kulturális, közművelődési és egészségmegőrző, környezetvédelemi tevékenységek szervezése
A cégről röviden
sensiTV ökoKULTURÁLIS EGYESÜLET www.sensitv.hu
Leírás
Az egyesület célja minden lehetséges, törvényes eszközzel kulturális, közművelődési és egészségmegőrző, környezetvédelemi tevékenységek támogatása és szervezése, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kulturális örökség megóvása.


sensiTV ökoKULTURÁLIS EGYESÜLET AlapszabályaA sensiTV ökoKULTURÁLIS EGYESÜLET alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
1. § Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

(1) Az Egyesület neve: sensiTV ökoKULTURÁLIS EGYESÜLET
Az Egyesület rövid neve: sensiTV ökoKULTURÁLIS EGYESÜLET

(2) Az Egyesület székhelye: Budapest, 1077, Bethlen Gábor utca 6.
(3) Az Egyesület telephelye: -

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(5) Az Egyesület jogi személy, szervezet
2. § Az Egyesület célja és tevékenysége


(1) Az Egyesület céljai:


Az egyesület célja minden lehetséges, törvényes eszközzel kulturális, közművelődési és egészségmegőrző tevékenységek támogatása és szervezése Magyarországon, a saját kultúra megismertetése, kulturális örökségének ápolása.
E cél elérése a következő, alapszabályzatban foglalt tevékenységi területeket foglalja magába:
- Szakmai együttműködés önkormányzatokkal, illetve más Kulturális Központokkal, közművelődési adatbázis létrehozása
- Közművelődési, kulturális és egészségmegőrző programok, rendezvények (előadások, fesztiválok, kiállítások, tudományos konferenciák, tanfolyamok stb.) szervezése és megvalósítása
- Szaktanácsadás, illetve infrastruktúra biztosítása kulturális programok megvalósításához,
- Az alkotási folyamat serkentése minden művészeti ágban; jutalmak, honorárium, ösztöndíjak biztosítása az alkotóknak
- Szerzői jogok érvényesítése, érdekképviselet
- Kiadványok, audiovizuális anyagok szerkesztése, kiadása és terjesztése,
- Népi hagyományok ápolása,
- A kultúra területén megnyilvánuló etnikai sajátosságok feltárása és védelme,
- A közművelődés területén tevékenykedők szakmai továbbképzése,
- Nemzeti és nemzetközi, kulturális jellegű cserekapcsolatok
- Kulturális értékek digitalizálása és archiválása
- Szakkönyvtár létrehozása és gyarapítása,
- A kultúr és öko turizmus támogatása
- Olyan ökogazdálkodási modellek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a környezetkímélő, energiatakarékos technológiák alkalmazását, a fenntartható termelési módok fejlesztését, a mezőgazdasági ökoszisztémák védelmét
Az ökológiai termeléssel előállított mezőgazdasági termékek, élelmiszerek és kultúrcikkek arányának növelése az agrártermelésen belül, elősegítve ezzel a természeti erőforrások megőrzését, a vidékfejlesztést, a lakosság kiváló minőségű élelmiszerrel történő ellátását.
Az ökominősítésű mezőgazdasági termékek, élelmiszerek iránti érdeklődés felkeltése, a magyar ökológiai termékek nemzetközi elismertségének növelése, javítva ezzel az ország exportlehetőségeit.
olyan szakmai információs központ létrehozása, amely a tagszervezetek részére elősegíti a piaci előnyök megszerzését.


(2) Az Egyesület a szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket végzi:

- kulturális tevékenység,
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
- kulturális örökség megóvása
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- környezetvédelem
(3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát szórólapokon és az Egyesület honlapján (sensitv.hu) és az e-mailen küldött Hírlevelében való közzététel útján biztosítja.
(4) Az Egyesület, mint szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.
(5) Az Egyesület, mint szervezet vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

(7) Az Egyesület, mint szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.
(8) Az 1997. évi CLVI. tv. (Kht.) 19. § (5) bekezdése alapján a sági jelentést közzéteszi az egyesület honlapján.
3. § Az Egyesület tagjai

(1) Az Egyesület tagja lehet az a magánszemély, a jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

(5) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" kifejezést.

(6) Az egyesületi tagság megszűnik:
– a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
– a kilépés írásbeli bejelentésével,
– kizárással,
– ha az Egyesület megszűnik.

(7) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
(8) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

(9) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
(10) A 3.§. (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.4. § Tagsági jogok és kötelezettségek

(1) Az Egyesület tagja jogosult:

- részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
- a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni
– a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig a törvényes képviselőik útján választhatók és választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit.

(2) Az Egyesület tagja köteles:

– az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani
– az Egyesület Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
– a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni,

(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.
(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5. § Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (8. §).

(2) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában, nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(3) A szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(4) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.
(5) Ha a szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.


6. § A Közgyűlés

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri, valamint ha a bíróság azt elrendeli.

(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés meghatározása.
c) Az Elnökség éves beszámolójának és a sági jelentésnek az elfogadása.
d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.
e) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása
f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása
g) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása abban az esetben, ha az elnökség tagjai, illetve az elnök a tisztségükből adódó feladatokat nem látják el.

(3) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A Közgyűlés nyilvános.

(4) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(6) A Közgyűlés az éves beszámolóról és a sági jelentés elfogadásáról szóló határozat elfogadásához a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes többségének igenlő szavazata szükséges.
(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
(8) A Közgyűlés a személyi döntések (e), f) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.
(9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, vagy addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul.
(10) A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

7. § Az Elnökség

(1) Az Egyesületvezető szerve az háromtagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 1 év időtartamra választja.

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.

(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.

(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

(5) Az Elnökség hatásköre és feladatai:

a)    az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,
b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása,
f) az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására,
g) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a sági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,
h) a sági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.
8. § Az Elnök

(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 1 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.


(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:

– az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
– a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról való gondoskodás,
– az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
– az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
– a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése
– a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatok, valamint az Egyesület beszámolóinak az Egyesület internetes honlapján való közzététele, határozatok esetén a személyiségi jogok és az adatvédelmi szabályok figyelembe vételével.


9. § Az Egyesület működése és gazdálkodása

(1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincsen. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet kíván végezni, úgy az erre hatáskörrel rendelkező szerve köteles befektetési szabályzatot készíteni.

(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók.

(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

(13) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.


10. § Az Egyesület képviselete

(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.

(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni.


11. § Az Egyesület megszűnése

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

(3) Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

(4) A szervezet a jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

12. § Záró rendelkezések

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
(2) Az Egyesület Alapszabályát a 10 alapító tag 2006. július 23-án tartott közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
(3) Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.


Kelt: Budapest, 2011. január 10.

 

sensiTV ökoKULTURÁLIS EGYESÜLET

Az Egyesület székhelye:
Budapest, 1077, Bethlen Gábor utca 6.

Az Egyesület Adószáma:18221321142

Az Egyesület bankszámlaszáma:
HU 43-1010-0716-08519000-01003003

Az Egyesület elnöke: Apagyi Csongor

     

 

     
  sensiTV © 2012 egészség | öko | művészet | olvasnivaló | képzések | programok | linkek | támogatók | rólunk | kapcsolat